Katalog Stron
   
 
  Statut Stowarzyszenie PFS

STATUT

STOWARZYSZENIA „PONADPARTYJNE FORUM

SAMORZĄDOWE”

Z SIEDZIBĄ W BIELAWIE

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę „Ponadpartyjne Forum Samorządowe” i zwane jest w dalszej części Statutu „Forum”.

§ 2

„Forum” powołują mieszkańcy Bielawy o przekonaniach nie lewicowych stawiający sobie za cel podnoszenie poziomu życia miasta i regionu w aspekcie materialnym i kulturowym, w działaniach pragmatycznych zmierzających do rozszerzenia własności prywatnej i gospodarki rynkowej oraz  umacniania demokracji, wolności i tolerancji.

§ 3

1. Stowarzyszenie „Ponadpartyjne Forum Samorządowe” działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. nr 20, poz. 104 z poźn. zm.) oraz niniejszego Statutu.

2. Stowarzyszenie podlega rejestracji i posiada osobowość prawną.

§ 4

Terenem działania „Forum” jest województwo dolnośląskie, a siedzibą miasto Bielawa.

§ 5

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia nie których spraw „Forum” może zatrudniać pracowników.

§ 6

1. Nazwa i logo stowarzyszenia „Ponadpartyjne Forum Samorządowe” są prawnie zastrzeżone.

2. „Forum” używa pieczęci prostokątnej z logo stowarzyszenia i aktualnym adresem.

§ 7

„Forum” może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji i federacji o takiej samej lub podobnej działalności. O przystąpieniu do innej organizacji lub federacji decyduje Walne Zebranie Członków większością co najmniej 2/3 głosów obecnych na zebraniu.

  

Cele i sposoby ich realizacji

§ 8

Celem stowarzyszenia „Ponadpartyjne Forum Samorządowe” jest podnoszenie poziomu życia miasta i regionu w aspekcie materialnym i kulturowym, w działaniach pragmatycznych zmierzających do rozszerzenia własności prywatnej i gospodarki rynkowej oraz umacniania demokracji, wolności i tolerancji.

§ 9

„Forum” realizuje swoje cele poprzez:

1. Uczestniczenie czynne i bierne w wyborach do władz samorządowych i państwowych.

2. Reprezentowanie członków „Forum”, ich interesów, potrzeb i postulatów wobec władz rządowych i samorządowych oraz innych organizacji.

3. Dbałość o poziom etyki, godność i solidarność członków.

4. Prowadzenie działalności szkoleniowej i upowszechnianie idei

samorządności lokalnej.

5. Wypowiadanie się w sprawach publicznych.

6. Nawiązywanie współpracy z organizacjami stawiającymi sobie podobne cele.

7. Inspirowanie działań na rzecz społeczności lokalnej.

 

 

ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10

Członkowie „Forum” dzielą się na: zwyczajnych i honorowych.

§ 11

1. Członkiem zwyczajnym może być każdy pełnoletni obywatel RP mający pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiony praw publicznych.

2. Członkiem „Forum” zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji

i zaakceptowaniu uchwałą Zarządu stowarzyszenia.

3. Od negatywnego stanowiska Zarządu służy odwołanie do Walnego Zebrania Członków „Forum”.

§ 12

Członek zwyczajny ma prawo:

- czynnego i biernego udziału w wyborach do władz stowarzyszenia;

- wnoszenia do porządku obrad Walnego Zebrania Członków „Forum”

własnych projektów uchwał, zapytań i wniosków;

- korzystania z urządzeń i świadczeń „Forum”.

§ 13

Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu stowarzyszenia osobom szczególnie zasłużonym dla „Forum”.

§ 14

1. Członek honorowy ma prawo do udziału w Walnym Zebraniu Członków „Forum”, w głosowaniu nad uchwałami programowymi i deklaracjami towarzyszenia.

2. Członek honorowy nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia.

3. Członkostwo honorowe nadaje się na czas nieograniczony.

§ 15

Członkowie „Forum” zobowiązani są do:

1. Przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz stowarzyszenia.

2. Aktywnego udziału w pracach „Forum”.

3. Terminowego opłacania składek członkowskich.

§ 16

Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:

1. Pisemnego wypowiedzenia członkostwa.

2. Skreślenia przez Zarząd z powodu:

- zalegania z opłatą składek ponad 3 miesiące,

- ubezwłasnowolnienia,

- utracenia praw publicznych.

3. Wykluczenia na podstawie orzeczenia Sądu Koleżeńskiego w szczególności z powodu: 
nieusprawiedliwionego braku zaangażowania w prace „Forum”,

ukarania prawomocnym wyrokiem sądu.

 

 

ROZDZIAŁ IV

Władze „Forum” i struktura organizacyjna

§ 17

Władzami „Forum” są:

1. Walne Zebranie Członków.

2. Zarząd.

3. Komisja Rewizyjna.

4. Sąd Koleżeński.

§ 18

Kadencja Władz stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się podczas Walnego Zebrania Członków w głosowaniu tajnym.

§ 19

Uchwały władz „Forum” podejmowane są bezwzględną większością głosów obecnych, prawidłowo powiadomionych członków. Chyba, że Statut stanowi inaczej.

§ 20

W przypadku rezygnacji członka władz w trakcie kadencji władzom tym przysługuje prawo uzupełnienia składu do czasu następnego Walnego Zebrania Członków.

§ 21

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą „Forum”. Zwołuje je Zarząd.

2. Rozgranicza się dwa rodzaje Walnych Zebrań:

a. zwyczajne – zwoływane nie rzadziej niż raz na kwartał,

b. nadzwyczajne – zwoływane wg potrzeb lub na wniosek grupy co

najmniej 1/4 członków „Forum”.

3. Zasadność powołania nadzwyczajnego zebrania członków bada Walne Zebranie Członków.

§ 22

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków „Forum” należy zwłaszcza:

1. Uchwalenie Statutu i jego zmian.

2. Wybór Prezesa i członków Zarządu.

3. Wybór członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

4. Uchwalenie Regulaminów pracy Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu

Koleżeńskiego.

5. Określenie głównych kierunków działań „Forum”.

6. Podejmowanie uchwał programowych.

7. Nadawanie honorowego członkostwa.

8. Rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich.

9. Udzielanie absolutorium Zarządowi za rok pracy.

10. Rozwiązanie stowarzyszenia.

11. Uchwalanie wpisowego i składki członkowskiej.

§ 23

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków „Forum” zawiadamia członków stowarzyszenia Zarząd, najpóźniej 7 dni przed wyznaczonym terminem zebrania.

§ 24

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 25

Zarząd „Forum” składa się z Prezesa i pięciu członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym, spośród których wybiera dwóch wiceprezesów, skarbnika i sekretarza na pierwszym posiedzeniu Zarządu.

§ 26

Do kompetencji Zarządu należy:

1. Reprezentowanie „Forum” na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

2. Kierowanie „Forum” zgodnie ze Statutem i uchwałami Walnego

Zebrania.

3. Uchwalanie planów działalności, preliminarzy wydatków i budżetu.

4. Powoływanie komisji problemowych.

5. Przyjmowanie członków zwyczajnych oraz występowanie do Walnego Zebrania Członków o nadanie członkostwa honorowego.

6. Zarządzanie majątkiem „Forum”.

7. Dokonywanie skreśleń z listy członków w przypadkach  przewidzianych w Statucie.

§ 27

1. Zarząd działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie Członków „Forum”.

2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności

minimum 50% członków Zarządu. Przy równej ilości głosów rozstrzyga

Prezes.

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, minimum raz

w miesiącu.

§ 28

1. Komisja Rewizyjna jest powoływana dla przeprowadzenia kontroli

działalności Zarządu co najmniej raz w roku.

2. Komisja składa się z trzech członków i wybiera ze swojego grona

Przewodniczącego.

3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie Członków „Forum”.

§ 29

1. Sąd Koleżeński składa się z trzech członków i wybiera ze swojego grona Przewodniczącego.

2. Sąd Koleżeński powołany jest do rozstrzygania spraw przewidzianych w statucie.

3. Sąd Koleżeński działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie członków stowarzyszenia.

 

ROZDZIAŁ V

 

Majątek stowarzyszenia

§ 30

1. Majątek „Forum” pochodzi ze:

- składek członkowskich i wpisowego,

- darowizn, spadków i zapisów,

- dotacji i subwencji,

- wpływów z działalności gospodarczej (prowadzonej na podstawie odrębnych przepisów).

2. Wpływy z działalności gospodarczej służą realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między członków stowarzyszenia.

§ 31

Oświadczenia woli w zakresie nabywania praw i zaciągania zobowiązań majątkowych składają Prezes Zarządu i Skarbnik lub Wiceprezes i Skarbnik.

ROZDZIAŁ VI

Zmiana Statutu i rozwiązanie stowarzyszenia

§ 32

Uchwały dotyczące zmian w Statucie podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności minimum 1/2 członków.

§ 33

1. Uchwałę o rozwiązaniu stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 1/2 członków.

2. Uchwała o rozwiązaniu „Forum” musi określać przeznaczenie majątku

stowarzyszenia.

Bielawa, 29.01.2004 r.

 

ROZDZIAŁ II 

Herb Bielawy
 

Reklama
 
Statystyka odwiedzin
 
monitoring pozycji
FORUM 2010
 
Forum 2010, skupiające ludzi z wielu odmiennych środowisk i o różnych poglądach politycznych, ale połączonych chęcią wspólnego działania na rzecz rozwoju naszych gmin, powstało w wyniku porozumienia dzierżoniowskiego Forum Inicjatyw Lokalnych i Ponadpartyjnego Forum Samorządowego z Bielawy. W stworzeniu nowego ruchu uczestniczyli także członkowie Stronnictwa Demokratycznego oraz najaktywniejsi przedstawiciele mniejszych gmin naszego powiatu. Forum 2010 liczy obecnie ponad dwustu członków. Jesteśmy przekonani, że nasza współpraca zaowocuje wieloma pozytywnymi zmianami w naszych miastach i gminach. Dlatego liczymy na poparcie w wyborach samorządowych i jesteśmy otwarci na współpracę z wszystkim, którym przyszłość naszej małej lokalnej Ojczyzny nie jest obojętna.

Wyślij ten adres znajomemu
 
 
 

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
Aktualny PageRank strony forumbielawa.pl.tl dostarcza: Google-Pagerank.pl - Pozycjonowanie + SEO