Katalog Stron
   
 
  Kronika działalności PFS

od chwili powstania 1994  do styczeń 2010r


1994

wiosna

Ponadpartyjne Forum Samorządowe w Bielawie powstało wiosna 1994 roku. Jego założycielami byli: Tadeusz Derenowski, Zbigniew Dragan, Zbigniew Glanowski, Stanisław Lenartowicz i Lech Nowak.

W skład zarządu weszli założyciele stowarzyszenia oraz Henryk Piszczatowski i Janusz Cąber. Prezesem Forum został Stanisław Lenartowicz.

19 czerwiec

Czerwcowe wybory przyniosły PFS sukces � zdobyliśmy 10 mandatów na 28 możliwych! Głosowało na nas 1 900 osób!

W zarządzie miasta stowarzyszenie reprezentowali: Zbigniew Rak w funkcji burmistrza, Zbigniew Henke w funkcji zastępcy burmistrza oraz Janusz Cąber, Zbigniew Dragan i Andrzej Saczuk. Do Rady Miasta dostali się także: Jan Gajda, Wiesław Iwanowski, Mirosław Nocny, Henryk Piszczatowski, Zdzisław Smolak i Leszek Stróżyk.

Stowarzyszenie PFS zaczyna odgrywać istotna role w życiu Bielawy i kształtowaniu jej rozwoju.

1995

29 maj

W Sadzie Wojewódzkim w Świdnicy oficjalnie zarejestrowano stowarzyszenie Ponadpartyjne Forum Samorządowe.

 25 czerwiec

Niezależny radny Jerzy Julian Sobski złożył deklaracje przystąpienia do Forum. Liczba posiadanych przez stowarzyszenie mandatów w Radzie Miasta wzrosła do jedenastu.

1996

16 luty

Podczas nadzwyczajnego walnego zebrania wybrano nowy zarząd.
Na jego czele stanął Leszek Stróżyk, zastępca został Zbigniew Rak, sekretarzem � Zbigniew Dragan, a skarbnikiem � Henryk Piszczatowski.
Poprzedni skład zarządu, poza Januszem Cąberem i Henrykiem Piszczatowskim, opuścił stowarzyszenie. Po odejściu czterech osób PFS liczyło 17 członków.

Rozpoczął się okres wewnętrznego umacniania stowarzyszenia, które mimo zmniejszenia liczby członków stawało się coraz silniejsza organizacja.

1998

11 listopad

W wyniku kolejnych wyborów PFS uzyskało 8 mandatów do Rady Miasta i 3 do Rady Powiatu. Tym razem oddano na nas ponad 5 000 głosów.

Ponadpartyjne Forum Samorządowe aktywnie działa na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego miasta i powiatu. Znacznie wzrasta tez liczba członków stowarzyszenia.

Późna jesień

Ponadpartyjne Forum Samorządowe zawarło umowę koalicyjna z Sojuszem Lewicy Demokratycznej w Bielawie.

Radni forum ponownie zajęli kluczowe miejsca na politycznym podium Bielawy. Leszek Stróżyk został wybrany przewodniczącym Rady Miasta, Zbigniew Dragan jego zastępcą. Swoje poprzednie stanowisko zastępcy burmistrza utrzymał Zbigniew Henke. W skład zarządu miasta wszedł Józef Kosiński.
Mandat radnego otrzymali także Melania Adamiak-Kaptur, Adam Domagała, Henryk Piszczatowski oraz Zbigniew Rak. Jemu właśnie przyszło zrezygnować z mandatu radnego na rzecz funkcji członka zarządu powiatu dzierżoniowskiego. Na jego miejsce do Rady Miasta w Bielawie weszła Marzena Gogulska

Radnymi Powiatowymi zostali: Janusz Cąber � członek Komisji Rewizyjnej i Planowania, Henryk Grzebieluch pełniący role zastępcy przewodniczącego Komisji ds. Zdrowia, oraz lekarz rodzinny Wiesław Iwanowski � członek Komisji ds. Zdrowia.

W tym samym czasie

Powtórne uzyskanie mandatów do Rady Miasta zobligowało członków stowarzyszenia do zawiązania Klubu Radnych PFS, na czele którego stanął Zbigniew Dragan.

1999

 14 wrzesień

Podczas sesji Rady Miejskiej burmistrz Ryszard Dźwiniel (SLD) złożył wniosek o odwołanie zastępcy burmistrza Zbigniewa Henke. Wniosek został oddalony.

 16 wrzesień

Klub Radnych PFS postanowił przychylić się do złożonej przez Zbigniewa Henke rezygnacji z piastowania funkcji zastępcy burmistrza Bielawy. Akceptując jego decyzje wyraził zgodę na odejście.

21 wrzesień

Oficjalne ustąpienie Zbigniewa Henke z funkcji zastępcy burmistrza.

12 październik

W składzie Rady Miejskiej nastąpiły zmiany: odwołano Leszka Stróżyka z funkcji przewodniczącego i Zbigniewa Dragana z funkcji wiceprzewodniczącego. Natomiast Adam Domagała i Henryk Piszczatowski opuścili szeregi członków Komisji Rewizyjnej.

Odwołania były skutkiem nowoutworzonej koalicji SLD-BAW i radnych niezależnych.

2000

20 maj

Upłynęła kadencja władz Forum, które to zostały wybrane w 1996 roku. 20 maja odbyło się walne zebranie członków, podczas którego dokonano wyboru nowych władz. Przewodniczącym został Zbigniew Rak, a wiceprzewodniczący to Zbigniew Dragan i Leszek Stróżyk. Na sekretarza powołano Stefanię Krajewska. Natomiast skarbnikiem został Wiesław Kaptur, a członkiem Janusz Cąber.

W skład Komisji Rewizyjnej zostali powołani: Leszek Makowczyński, Marzena Gogulska i Zbigniew Kaczmarski.

Październik

Po rocznej koalicji SLD-BAW, podczas jednej z jesiennych sesji, Zbigniew Dragan został wybrany zastępcą przewodniczącego Rady Miejskiej Bielawy. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Leszek Stróżyk, a Henryk Piszczatowski członkiem.

2002  

W tym roku mieszkańcy naszego powiatu wybierali radnych gminnych i powiatowych. Ponadpartyjne Forum Samorządowe wystawiło listę kandydatów wspólnie z założonym w powiecie dzierżoniowskim Obywatelskim Blokiem Samorządowym. Przedstawicielami Forum byli Zbigniew Rak i Zbigniew Dragan.

W wyborach do Rady Powiatu nasze stowarzyszenie zdobyło 3 mandaty. Funkcje starosty objął Zbigniew Rak popierany przez koalicje OBS-u, a radnymi powiatowymi zostali Janusz Cąber i Wiesław Kaptur. Po wyborze na starostę Zbigniew Rak zrzeka się mandatu i radnym powiatu zostaje Józef Gajda. Stanowisko zastępcy dyrektora ZOZ-u objął Jacek Grzebieluch.

Natomiast w Radzie Miejskiej Bielawy mandaty zdobyli: Zbigniew Dragan � na stanowisku przewodniczącego Rady, Adam Domagała � wiceprzewodniczący, Leszek Stróżyk � przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, Jadwiga Mariola Jonas � przewodnicząca Komisji Oświaty, Spraw Społecznych i Zdrowia oraz Melania Adamiak-Kaptur, Władysław Kroczak i Marian Urbanowicz.

Utworzona koalicja z Klubem Radnych Samoobrony i jednym radnym niezależnym zdobyła 11 mandatów. Nasze stowarzyszenie umacnia swoja pozycje w Radzie Miasta zajmując w niej znaczącą funkcje. Inicjuje i wdraża ważne dla Bielawy i bielawian przedsięwzięcia.

2003

 26 czerwiec

Zbigniew Dragan zostaje wybrany sekretarzem starostwa powiatowego w Dzierżoniowie.

Wrzesień

Szefem Klubu Radnych Forum zostaje Leszek Stróżyk.

31 październik

Na sesji Rady Powiatu Zbigniew Rak zostaje odwołany z funkcji starosty.

17 listopad

Janusz Cąber zostaje wybrany wicestarosta, a Wiesław Kaptur członkiem zarządu.

29 listopad

Podczas walnego zebrania Forum dotychczasowy zarząd podał się do dymisji. Na funkcje przewodniczącego stowarzyszenia zgłoszono kandydaturę Zbigniewa Raka i Zbigniewa Dragana. Komisja Skrutacyjna uznała wynik glosowania za nieważny.

11 grudzień

Odbyło się kolejne walne zebranie, podczas którego powtórzono glosowanie dla wyboru przewodniczącego Forum. Został nim Zbigniew Dragan. Natomiast w zarządzie zasiedli Leszek Stróżyk, Henryk Piszczatowski i Władysław Kroczak.

2004

 22 styczeń

Dokończono procedurę głosowania do zarządu, w skład którego weszły jeszcze dwie osoby: Mariolla Jadwiga Jonas i Zbigniew Kaczmarski.

Struktura nowego zarządu przedstawia się następująco: Zbigniew Dragan - przewodniczący, Leszek Stróżyk - wiceprzewodniczący, Zbigniew Kaczmarski - wiceprzewodniczący, Mariola Jadwiga Jonas - sekretarz, Władysław Kroczak -skarbnik, Henryk Piszczatowski - członek. Ponadto przyjęto jednogłośnie treść Statutu PFS.

25 luty

Podczas tej zimowej sesji wiceprzewodniczącym Rady Miasta został wybrany Leszek Stróżyk, natomiast Adam Domagała zostaje członkiem Komisji Rewizyjnej.

 

Marzec

 

Stowarzyszenie PFS przekazało na rzecz wychowanków Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Piławie Górnej kwotę 2.000 zł, zebraną podczas Turnieju Mikołajkowego.

22 kwiecień

Walne Zwyczajne Zebranie Członków Stowarzyszenia Ponadpartyjne Forum Samorządowe. Na posiedzeniu dokonano uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej o p. Zbigniewa Owczarka. Ponadto nastąpiło poszerzenie składu stowarzyszenia o czterech nowych członków oraz przyjęto sprawozdanie z pracy ustępującego Zarządu za rok 2003.

26 czerwiec

Uroczyste obchody dziesięciolecia działalności Stowarzyszenia Ponadpartyjne Forum Samorządowe, które odbyły się w bielawskim hotelu "Dębowy".

29 czerwiec

Za kwotę 300 zł, Zarząd Stowarzyszenia ufundował 9 pucharów dla TKKF Ognisko "Sowa", przeznaczonych dla zwycięzców cyklu turniejów tenisa stołowego.

19 lipiec

Uroczyste obchody, upamiętniające wydarzenia "powodzi tysiąclecia" oraz poświęcenia mieszkańców Bielawy i służb porządkowych miasta.

07 październik

 
Walne Zwyczajne Zebranie Członków Stowarzyszenia Ponadpartyjne Forum Samorządowe. Podczas posiedzenia, któremu przewodniczył p. Andrzej Saczuk, przyjęto sprawozdanie z działań Zarządu, które miały na celu min. integrowanie członków stowarzyszenia, promocję PFS w lokalnym środowisku, wzmocnienie pozycji stowarzyszenia w Radzie Miejskiej gminy Bielawa, podejmowanie wszelkich działań, służących dobru miasta i jego mieszkańców.


2005


11-lecie Stowarzyszenia Ponadpartyjne Forum Samorządowe. Rocznica była okazją do podsumowania działalności PFS. Organizacja niezmiennie, od 11 lat, przyczynia się do podnoszenia poziomu życia lokalnej społeczności w aspekcie materialnym i kulturowym. Stowarzyszenie angażuje się również w działalność charytatywną. Dochód,z organizowanego corocznie, Turnieju Mikołajkowego jest w całości przeznaczany na ustalony wcześniej cel dobroczynny. Na trwałe w kalendarz obchodów rocznicowych w Bielawie wpisało się już organizowanie spotkań upamiętniających wydarzenia "powodzi tysiąclecia". Członkowie Ponadpartyjnego Forum Samorządowego aktywnie angażują się również w lokalną działalność polityczną. Zajmują istotne stanowiska zarówno w Radzie Miejskiej (p. Leszek Stróżyk jest jej przewodniczącym), jak i w Radzie Powiatu Dzierżoniowskiego. Poprzez uczestniczenie w życiu samorządowym powiatu, pomagają mieszkańcom Bielawy w rozwiązywaniu ich bieżących problemów oraz w osiąganiu długofalowych celów miasta i powiatu.

19 lipiec

Uroczyste obchody powodzi tysiąclecia, podczas której członkowie Forum wraz z mieszkańcami Bielawy wspominali pamiętne wydarzenie.

2006


19 lipiec

Uroczyste obchody upamiętniające wydarzenia "powodzi tysiąclecia". W spotkaniu, oprócz władz i członków PFS, udział wzięli przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej, Obrony Cywilnej, przedstawiciele Jednostek Ratownictwa Drogowego oraz lokalnych mediów.

12 listopad

Mieszkańcy Bielawy dokonali wyboru 21-osobowej Rady Miejskiej. W skład Rady, z ramienia PFS, weszli: Leszek Stróżyk (jako przewodniczący Rady), Władysław Kroczak ( jako wiceprzewodniczący RM ), Jarosław Florczak ( jako Przewodniczący Komisji Promocji i Integracji Europejskiej ), Melania Adamiak-Kaptur i Ryszard Perek i , którzy zasiedli w komisjach. Janusz Cąber został wybrany radnym w Radzie Powiatu oraz członkiem Komisji Zdrowia, Rewizyjnej i Budżetowej.


11 grudzień

Walne Zwyczajne Zebranie Członków Stowarzyszenia Ponadpartyjne Forum Samorządowe. Na zebraniu omówiono: wyniki wyborów do Rady Miejskiej (z list PSF d RM trafiło 5 osób), Burmistrza Miasta Bielawy oraz wyborów na radnych Rady Powiatu (do Rady Powiatu z ramienia PFS trafiła jedna osoba). Odwołano również z funkcji prezesa PFS p. Zbigniewa Dragana,(w związku z jego rezygnacją złożoną 30.11.2006 roku); na jego miejsce powołano p. Janusza Cąbra.


2007

26 styczeń

Coroczny Charytatywny Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej. Dochód z turnieju (3.000 zł) został w całości przekazany najmłodszym potrzebującym- wychowankom internatu sióstr Augustianek w Bielawie.

23 luty

Walne Zwyczajne Zebranie Członków Stowarzyszenia Ponadpartyjne Forum Samorządowe, na którym złożone zostało sprawozdanie z pracy Zarządu.

19 lipiec

Uroczyste obchody upamiętniające wydarzenia "powodzi tysiąclecia" oraz poświęcenia mieszkańców Bielawy i służb porządkowych miasta. 
 

 

2008

Styczeń

Turniej Mikołajkowy. Zebrane podczas tej charytatywnej imprezy pieniądze zostały przeznaczone na rzecz Marty Stec. Zwycięzcami turnieju została drużyna KP Policji.
31 styczeń

Walne Zwyczajne Zebranie Członków Stowarzyszenia Ponadpartyjne Forum Samorządowe. Na posiedzeniu Przewodniczący Rady Miejskiej i członek PFS przedstawił zarysy budżetu miasta, ze szczególnym uwzględnieniem założeń inwestycyjnych na rok 2008. Omówiono również kwestię likwidacji Szpitala Powiatowego, propozycję dofinansowania inwestycji spółki Wodociągi i Kanalizacja. Podsumowano także organizację corocznego charytatywnego Turnieju Mikołajkowego, z którego dochód w 2007 roku, w kwocie 3.000 zł przekazano na rzecz wychowanków internatu dla dzieci prowadzonego przez siostry Augustianki. Członkowie PFS omówili również bieżące kwestie społeczne, takie jak: wzrost podatku od nieruchomości, problem zabezpieczenia przez gminę roszczeń finansowych względem znajdującego się w stanie upadłości zakładu BIELBAW , potrzebę zbudowania hali sportowej, potrzebę remontu sali znajdującej się przy ogródkach działkowych oraz sprawę likwidacji progu zwalniającego przy ulicy Hempla w Bielawie.

25 kwiecień 
 
Walne Zwyczajne Zebranie Członków Stowarzyszenia Ponadpartyjne Forum Samorządowe (PFS). Na zebraniu podsumowano prace Zarządu Stowarzyszenia. Złożono podziękowania p. Józefowi Kosińskiemu za cotygodniowe, bezpłatne udzielanie porad prawnych mieszkańcom Bielawy. Zarząd przedstawił również Walnemu Zgromadzeniu rozliczenie finansowe za 2007 rok.

19 lipiec

Uroczyste obchody upamiętniające wydarzenia "powodzi tysiąclecia" oraz poświęcenia mieszkańców Bielawy i służb porządkowych miasta.
 
 
9 grudzień

9 grudnia br. w sali Cechu Rzemiosł Różnych przy ul. Polanej 2 w Bielawie odbyło się walne zebranie PFS. W trakcie zebrania zostały omówione sprawy związane z przyszłorocznym budżetem miasta, z planami rewitalizacji terenów dolnej Bielawy, a przede wszystkim sytuacja w oświacie i służbie zdrowia. Sprawa likwidacji oddziału wewnętrzenego szpitala powiatowego w Bielawie.

grudzień

13 grudnia 2008 r.odbył się X Halowy Charytatywny Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej corocznie organizowany przez Ponadpartyjne FORUM Samorządowe w Bielawie. Wzięło w nim udział 9 drużyn z Bielawy. Dochód z turnieju będzie przekazany na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Natalii Michalak z Bielawy.

2009

maj

14 maja 2009 r. w restauracji MANHATAN w Bielawie odbyło się walne zebranie Stowarzyszenia Ponadpartyjne FORUM Samorządowe. Tematem głównym zebrania było sprawozdanie Zarządu stowarzyszenia z działalności za rok 2008. Po przedstawieniu opinii komisji rewizyjnej, absolutorium zostało przyjęte jednogłośnie. W dalszej części zebrania omawiane były wydarzenia w powiecie i mieście oraz sprawy biężące dotyczące dalszej działalności FORUM. Przedstawiciele Zarządu poinformowali, że są zaniepokojeni sytuacją reorganizacji oddziału
okulistycznego w szpitalu powiatowym w Bielawie. Sytuacja taka może doprowadzić do odejścia ze szpitala najlepszych specjalistów. Radni, powiatowi
i miejscy, obiecali pilnie przyglądać się bieżącym wypadkom i reagować, na ile pozwalają im ich uprawnienia. W sprawach różnych poruszano m.in. sprawy budowy budynków TBS ( od kilku lat nie został oddany ani jeden nowy budynek ), budowy drogi wojewódzkiej Łagiewniki - Dzierżoniów i remontu odcinka Dzierżoniów - Bielawa.

lipiec

"Wielka woda", to kataklizm, który od jakiegoś czasu dość często atakuje rejon Dolnego Śląska. Również w tym roku nie oszczędził wielu miejscowości, szczególnie tych położonych w Kotlinie Kłodzkiej. Jedną z nich, która ucierpiała najbardziej była Jaszkowa Dolna i Górna. Woda wdzierała się do domstw, wypłukiwała sprzęt domowy, zabijała zwierzęta i niszczyła pobocza dróg.
Ponadpartyjne Forum Samorządowe, które kultywuje pamięć o powodzi, jaka nawiedziła Bielawę w 1997 roku i co roku organizuje spotkania w dniu 19 lipca, przy kamieniu-obelisku,upamiętniającym pamięć o zmaganiach bielawian z powodzią, nie pozostała obojętna na krzywdę mieszkańców tej miejscowości.

sierpień


STANOWISKO PFS W SPRAWIE FUNKCJONOWANIA ODDZIAŁU OKULISTYCZNEGO W BIELAWIE


STANOWISKO
 
 

ZARZĄDU STOWARZYSZENIA PONADPARTYJNEGO FORUM SAMORZĄDOWEGO W BIELAWIE Z DNIA 4 SIERPNIA 2009 ROKU
W SPRAWIE FUNKCJONOWANIA ODDZIAŁU OKULISTYCZNEGO
W BIELAWIE W SZPITALU POWIATOWYM SP. Z O.O.

W związku z wystąpieniem pracowników Oddziału Okulistycznego
do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bielawie, informującym
o braku działań Zarządu Spółki Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie w celu prawidłowego funkcjonowania Oddziału
 
A P E L U J E M Y
 
 
do Starosty Powiatu Dzierżoniowskiego Pana Janusza Guzdka
do podjęcia natychmiastowych działań, by nie doprowadzić
do likwidacji tak znaczącego Oddziału Okulistycznego w regionie.
Apelujemy do radnych powiatowych koalicji rządzącej, Przewodniczącego Komisji Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych Pana Marka Seredy, radnych Pana Jacka Grzebielucha, Piotra Łyżwy, Ireny Skibniewskiej-Kozak, Sekretarza Powiatu Pana Zbigniewa Dragana o wsparcie działań w sprawie poprawy funkcjonowania Oddziału Okulistycznego, by nie doprowadzić jak w przypadku Oddziału Wewnętrznego do likwidacji.
Na ostatniej sesji Rady Powiatu w dniu 30.06.2009 r. otrzymaliśmy informację, że Oddział Okulistyczny w Bielawie jest Oddziałem mającym najlepsze efekty lecznicze i finansowe. Bulwersujący jest fakt, że obecnie pracownicy Oddziału Okulistycznego informują,
że działania Zarządu Spółki Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie doprowadziły do odejścia najlepszych specjalistów ordynatora oddziału i jego zastępcy.
Powyższe fakty stanowią zagrożenie dla Oddziału i mogą prowadzić do jego likwidacji. Likwidacja najlepszego Specjalistycznego Oddziału byłaby największą porażką po dokonanych przekształceniach Szpitala Powiatowego.

Z uwagi na ważność sprawy jeszcze raz a p e l u j e m y do właściciela Spółki, Starosty Dzierżoniowskiego i radnych koalicji rządzącej o podjęcie natychmiastowych działań.

Do wiadomości:

1. Starosta Dzierżoniowski
Pan Janusz Guzdek
2. Radny Powiatu Dzierżoniowskiego
Pan Marek Sereda
3. Radny Powiatu Dzierżoniowskiego
Pan Piotr Łyżwa
4. Radny Powiatu Dzierżoniowskiego
Pan Jacek Grzebieluch
5. Radny Powiatu Dzierżoniowskiego
Pani Irena Skibniewska-Kozak
6. Sekretarz Powiatu
Pan Zbigniew Dragan
7. Przewodniczący Rady Miasta Bielawy
Pan Leszek Stróżyk
8. Przewodniczący Rady Powiatu
Pan Mateusz Cegiełka
9. Burmistrz Miasta Bielawy
Pan Ryszard Dźwiniel

PREZES


Stowarzyszenia Ponadpartyjnego
Forum Samorządowego
Janusz Cąberlistopad

6 listopada  2009 r.w sali Cechu Rzemiosł Różnych przy ul. Polnej w Bielawie odbyło sie walne zebranie PFS. Głównym jego tematem była informacja o działalności radnych powiatowych i miejskich do września tego roku, kiedy to w tym miesiącu są zgłaszane wnioski do budżetu na rok następny. Omawiano również sprawy przygotowania FORUM do przyszłorocznych wyborów samorządowych i pracy nad organizacją kolejnego, charytatywnego turnieju piłki nożnej.
2010

styczeń

W sobotę, 30 stycznia 2010r. w hali SP10 w Bielawie, odbył się tradycyjny Mikołajkowy, Charytatywny Turniej Halowej Piłki Nożnej. Nie zabrakło emocji do końca, atmosferę znakomitej zabawy dopełniły konkursy rodzinne ( np. trafienie piłką do pustej bramki przy wykorzystaniu ...patelni ).

Herb Bielawy
 

Reklama
 
Statystyka odwiedzin
 
monitoring pozycji
FORUM 2010
 
Forum 2010, skupiające ludzi z wielu odmiennych środowisk i o różnych poglądach politycznych, ale połączonych chęcią wspólnego działania na rzecz rozwoju naszych gmin, powstało w wyniku porozumienia dzierżoniowskiego Forum Inicjatyw Lokalnych i Ponadpartyjnego Forum Samorządowego z Bielawy. W stworzeniu nowego ruchu uczestniczyli także członkowie Stronnictwa Demokratycznego oraz najaktywniejsi przedstawiciele mniejszych gmin naszego powiatu. Forum 2010 liczy obecnie ponad dwustu członków. Jesteśmy przekonani, że nasza współpraca zaowocuje wieloma pozytywnymi zmianami w naszych miastach i gminach. Dlatego liczymy na poparcie w wyborach samorządowych i jesteśmy otwarci na współpracę z wszystkim, którym przyszłość naszej małej lokalnej Ojczyzny nie jest obojętna.

Wyślij ten adres znajomemu
 
 
 

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
Aktualny PageRank strony forumbielawa.pl.tl dostarcza: Google-Pagerank.pl - Pozycjonowanie + SEO